Gwarancja

 

 1. ROLET Piotr Raciński zwany dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów.
 2. W dniu dostarczenia produktu za pośrednictwem firmy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość, wymiary oraz kompletność dostarczonego produktu zgodnie z zamówieniem.
 3. Gwarancja udzielona zostaje na okres 2 lat. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
 4. Gwarancja obejmuje powstałe z winy Gwaranta wady fabryczne produktów. Za wady fabryczne uważa się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne oraz błędy konstrukcyjne.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
  • uszkodzeń wynikających z montażu, zmian lub napraw produktu dokonanych przez osoby inne niż uprawnione przez Gwaranta;
  • zmian konstrukcyjnych oraz napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione
  • uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Gwaranta;
  • uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu;
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (powódź, pożar, itp);
  • konserwacji i czyszczenia produktów, a także wymiany bezpieczników i baterii;
  • odbarwień powierzchni lakieru;
  • naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin;
 6. Warunkiem przyjęcia reklamacji produktu i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Gwaranta.
 7. Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:
  • naprawę reklamowanego produktu;
  • wymianę reklamowanego produktu;
  • zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty, jaką zapłacił Kupujący nabywając reklamowany produkt.